ศาลอุทธรณ์ภาค 7
The Court of Appeal Region 7

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 7

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาของประกาศของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลอุทธรณ์ภาค 7

        ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรม ขอแจ้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาของประกาศของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลอุทธรณ์ภาค 7  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย


image เอกสารแนบ